Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.telkonet.pl

 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
 2. SERWIS – strona www.telkonet.pl
 3. ADMINISTRATOR – firma Telkonet – Paweł Nowak ul. Zawiła 61/17, 30-390 Kraków
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osób
 5. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Telkonet – Paweł Nowak ul. Zawiła 61/17, 30-390 Kraków właściciel serwisu www.telkonet.pl – kontakt pod adresem mailowym biuro@telkonet.pl

III. JAKIE DANE ZBIERAMY:

W celu przedstawienia Ci, jakie dane zbieramy, zastosowaliśmy poniższy podział. Uwzględniamy w nim zakres zbieranych danych, cel, w jakim je zbieramy oraz podstawę prawną, na jakiej działamy.

Obecnie świadczymy jedynie usługi niewymagające założenia konta użytkownika, co oznacza, że nie logujesz się i nie podajesz żadnych haseł.

 1. Rodzaje usług – formularz kontaktowy, formularz zakupowy

Zakres danych. adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane osobowe  celu świadczenia usług niewymagających uzupełniania formularza – kontaktowego.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie podstron jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, otrzymujemy również dane dotyczące płci oraz wieku.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Rodzaje usług: statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu, oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej  nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki, oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczących drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. Rodzaj usługi: badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail oraz Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 2. Dostawcy usług. Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2 . Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, skuteczności kampanii marketingowych. Podmioty przetwarzające to np. Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360 – mierzenie ruchu na stronach internetowych), Facebook Ireland Limited (mierzenie efektywności kampanii reklamowych), Hotjar Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited Company (mierzenie efektywności kampanii reklamowych).

 1. Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG.
 2. Organy państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE:

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez adres e-mail:
biuro@telkonet.pl

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie wysłania formularza kontaktowego lub zakupowego.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Rezygnacja z otrzymywania newsletter w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystywania których wniosłeś sprzeciw. 

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych ('”prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w  których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.
 5. e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgodny, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Postawa prawna: art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żądnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. 

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanych okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VII. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych (np. tych podanych w formularzu kontaktowym).

VIII. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (twz. „ciasteczka”) stanowią dane informacyjne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzaniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. a) tworzenia anonimowych statystyk za pomocą narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia dostosowanej do niego strony internetowej;
 7. c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 12. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 14. Zarządzanie plikami cookies.
 15. a) jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 16. b) informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 17. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.telkonet.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.